Kaka 0207v.2

Ref: Kaka 0207v.2

Date: 16/12/08

Location: Kapiti Island North End

Photographer: Paul Knight

Kaka 0207v.2
Kaka 0207v.2

Ref: Kaka 0207v.2

Date: 16/12/08

Location: Kapiti Island North End

Photographer: Paul Knight